Chuyện ruồi

Hai con ruồi đậu trên một đống phân. 1 con bỗng đánh rắm. Con kia bất bình:

- Mày tởm quá đi! Không thấy là tao đang ăn hay sao?

(860 votes, average: 8.58 out of 10)
Loading ... Loading ...
Comments