Hỏi ðýờng

Trên sa mạc, một anh ði ðýờng hỏi một thổ dân:

- Anh cho biết ðến làng gần nhất còn bao lâu nữa?

- Sắp ðến rồi. Anh cứ ði thẳng, ðến thứ sáu tuần sau thì rẽ phải là tới.

(63 votes, average: 7.73 out of 10)
Loading ... Loading ...
Comments